Malíři Pardubice - Malířské práce - Novinky Novinky Malíři Pardubice - Malířské práce http://www.maliripardubice.cz cs Nové fotogalerie http://www.maliripardubice.cz/novinky/maliri-pardubice-nove-fotogalerie/ <p>Přidali jsme 2 nov&eacute; fotogalerie mal&iacute;řsk&yacute;ch prac&iacute; ve &scaron;kolce a v rodinn&eacute;m domu. Douf&aacute;me, že se V&aacute;m budou l&iacute;bit.</p> Malíři Pardubice Mon, 11 Oct 2010 10:16:01 GMT Samostatné malování pokojů http://www.maliripardubice.cz/novinky/samostatne-malovani-pokoju/ <h2>Samostatn&eacute; malov&aacute;n&iacute; pokojů</h2> <p><br /> Pokud si chceme vymalovat pokoj či cel&yacute; byt, nemus&iacute;me ihned sahat do peněženky a volat si specialistu. S trochou snahy a &scaron;ikovnosti malov&aacute;n&iacute; pokojů může b&yacute;t činnost&iacute; př&iacute;jemnou, jednoduchou a časově nen&aacute;ročnou. N&iacute;že uv&aacute;d&iacute;m několik tipů, jak k malov&aacute;n&iacute; přistoupit.<br /> <br /> V&yacute;bava pro malov&aacute;n&iacute;: vět&scaron;&iacute; množstv&iacute; f&oacute;lie, maskovac&iacute; p&aacute;ska, &scaron;tětce, v&aacute;leček, barva, &scaron;ir&scaron;&iacute; n&aacute;doba na barvu<br /> <br /> 1. Cel&yacute; n&aacute;bytek přesuneme do středu pokoje a t&iacute;m si vytvoř&iacute;me dostatečn&eacute; m&iacute;sto pro pr&aacute;ci, takže malovan&eacute; stěny budou bezprobl&eacute;mově dostupn&eacute;. N&aacute;bytek přikryjeme f&oacute;li&iacute;, př&iacute;padně upevn&iacute;me ji p&aacute;skou, kterou tak&eacute; oblep&iacute;me m&iacute;sta, kter&eacute; nechceme malovat.<br /> <br /> 2. Malov&aacute;n&iacute; bychom měli zač&iacute;t od v&scaron;ech hůře dostupn&yacute;ch m&iacute;st a různ&yacute;ch okrajů. &Scaron;tětcem s barvou přet&aacute;hneme v&scaron;echny m&iacute;sta, kam se v&aacute;leček nedostane, rohy či m&iacute;sta kolem dveř&iacute; a oken.<br /> <br /> 3. Malov&aacute;n&iacute; pokoje bychom měli zač&iacute;t od stropu. Pro strop se hod&iacute; sp&iacute;&scaron;e matněj&scaron;&iacute; odst&iacute;n barvy (b&iacute;l&aacute; a vůbec světl&eacute; barvy opticky m&iacute;stnost zvy&scaron;uj&iacute;). Prvn&iacute; vrstvu na stropech malujeme kolmo ke stěně s oknem, druhou vrstvu rovnoběžně. Pokud m&aacute;me v m&iacute;stnosti v&iacute;ce oken, tak rozhoduje to, kter&eacute; d&aacute;v&aacute; nejv&iacute;ce světla. Po vymalov&aacute;n&iacute; stropu, malujeme stěny, ale vždy bychom měli udělat najednou jednu celou stěnu a nepřeru&scaron;ovat malov&aacute;n&iacute; např&iacute;klad v polovině.<br /> <br /> 4. Stěny se nejl&eacute;pe maluj&iacute; v&aacute;lečkem. Po nas&aacute;knut&iacute; barvou ale mus&iacute;me přejet v&aacute;lečkem několikr&aacute;t po mř&iacute;žce, abychom ho zbavili nadbytečn&eacute; barvy, kter&aacute; by n&aacute;m mohla po stěn&aacute;ch st&eacute;kat.<br /> <br /> 5. Pro lehč&iacute; pr&aacute;ci je dobr&eacute; m&iacute;t n&aacute;stavec na v&aacute;leček. Malujeme vždy shora dolů a raději pomalu, aby n&aacute;m nestř&iacute;kala při malov&aacute;n&iacute; barva nebo aby nest&eacute;kala zbytečně dolů. Barvu nan&aacute;&scaron;&iacute;me m&iacute;rně překr&yacute;vaj&iacute;c&iacute;mi se pruhy. Pro prav&aacute;ky je pohodlněj&scaron;&iacute; malovat zprava doleva, pro lev&aacute;ky obr&aacute;ceně.</p> Malíři Pardubice Thu, 25 Feb 2010 11:42:35 GMT Malování pokojů http://www.maliripardubice.cz/novinky/malovani-pokoju/ <h2>Malov&aacute;n&iacute; pokojů</h2> <p>Chyst&aacute;te se vymalovat si svůj byt? Malov&aacute;n&iacute; pokojů nen&iacute; složit&eacute;, pokud si pečlivě nachyst&aacute;te pokoj, připrav&iacute;te stěny a vyberete vhodn&eacute; pomůcky, tak v&aacute;m půjde malov&aacute;n&iacute; od ruky.<br /> Malov&aacute;n&iacute; pokojů a &uacute;klid pokojů<br /> <br /> Ide&aacute;ln&iacute; je m&iacute;stnost &uacute;plně vyklidit. Koberec smot&aacute;me a pokud jej nemůže odn&eacute;st z m&iacute;stnosti, obal&iacute;me jej mikrot&eacute;novou f&oacute;li&iacute;. Pokud je koberec nalepen&yacute; na podlaze - pořiďte si opravdu kvalitn&iacute; zakr&yacute;vac&iacute; f&oacute;lii a konce f&oacute;lie přilepte k soklům nebo li&scaron;t&aacute;m maskovac&iacute; p&aacute;skou tak, aby se barva<br /> nemohla dostat až ke koberci (to sam&eacute; plat&iacute; o zakryt&iacute; podlahy před samotn&yacute;m malov&aacute;n&iacute;m). N&aacute;bytek, pokud je lehč&iacute;, vyneste do jin&eacute; m&iacute;stnosti.<br /> Malov&aacute;n&iacute; - zatmelen&iacute; prasklin<br /> <br /> Po vyklizen&iacute; m&iacute;stnosti hned daleko l&eacute;pe vid&iacute;me možn&eacute; probl&eacute;my. Na stropě to mohou b&yacute;t prasklinky, kter&eacute; vznikaj&iacute; pohybem panelů. Pokud je zas&aacute;drujeme, tak se po čase objev&iacute; znovu. Nejl&eacute;pe je vyplnit trhliny pružn&yacute;m tmelem.<br /> Před malov&aacute;n&iacute;m zkontrolujte pečlivě stěny kolem oken<br /> <br /> Přesvědčte se, zda kolem oken nejsou vlhk&eacute; skvrny. Jejich odstraněn&iacute; může vyžadovat z&aacute;sah zvenku budovy!! R&yacute;hy a &scaron;kr&aacute;bance na zdech vyrovn&aacute;me univerz&aacute;ln&iacute;m tmelem. Trhliny nepravideln&yacute;ch tvarů často upozorňuj&iacute; na to, že by se ze stěny mohla odlupovat om&iacute;tka. Poklepejte na stěnu prstem, abyste zjistili, zda om&iacute;tka nezn&iacute; dutě. Pokud tomu tak je, om&iacute;tku v těchto m&iacute;stech odstraňte a opravte. </p> <p>Malovan&iacute; pokojů - obrou&scaron;en&iacute; stěn před malov&aacute;n&iacute;m<br /> Hrboly a boule nebo prohlubně se nov&yacute;m n&aacute;těrem jen zv&yacute;razn&iacute;. Proto, pokud chcete, aby byl v&yacute;sledek malov&aacute;n&iacute; perfektn&iacute;, věnujte př&iacute;pravě stěn maxim&aacute;ln&iacute; pozornost. V mnoha př&iacute;padech stač&iacute; m&iacute;sta obrousit, očistit, přet&aacute;hnout tmelem nebo s&aacute;drou. Je-li po&scaron;kozen&iacute; vět&scaron;&iacute;, mus&iacute;te někter&aacute; m&iacute;sta znovu om&iacute;tnout.<br /> </p> <p>Opravy om&iacute;tky<br /> Pokud byste měli om&iacute;tnout vět&scaron;&iacute; č&aacute;st nebo celou m&iacute;stnost - nechte to na odborn&iacute;kovi. V mal&yacute;ch ohraničen&yacute;ch oblastech, kter&eacute; vyžaduj&iacute; jen o něco v&iacute;c než nanesen&iacute; univerz&aacute;ln&iacute;ho tmelu, si v&scaron;ak porad&iacute;te sami.<br /> </p> <p>Materi&aacute;l na om&iacute;tky<br /> Použijte materi&aacute;l pro jednovrstv&eacute; om&iacute;tky, s n&iacute;mž se pracuje snadněji než s tradičn&iacute;mi dvouvrstv&yacute;mi om&iacute;tkov&yacute;mi syst&eacute;my. Nam&iacute;chejte materi&aacute;l podle n&aacute;vodu v&yacute;robce do konzistence hust&eacute;, ale snadno zpracovateln&eacute; pasty.<br /> </p> <p>Malov&aacute;n&iacute; pokojů &ndash; pomůcky pro malov&aacute;n&iacute;<br /> Pro jednotliv&eacute; druhy povrchů existuj&iacute; dnes speci&aacute;ln&iacute; pomůcky a n&aacute;stroje, i když někter&eacute; z nich lze použ&iacute;t ve v&iacute;ce situac&iacute;ch. Vět&scaron;ina amat&eacute;rsk&yacute;ch mal&iacute;řů d&aacute;v&aacute; přednost určit&yacute;m typům pomůcek a snaž&iacute; se je pak použ&iacute;vat, kde to jen jde.<br /> &Scaron;tětce na malov&aacute;n&iacute;<br /> <br /> Jsou nejběžněj&scaron;&iacute; ze v&scaron;ech dekoračn&iacute;ch n&aacute;strojů. Jsou vyr&aacute;běny v nejrůzněj&scaron;&iacute;ch tvarech a pro nejrůzněj&scaron;&iacute; použit&iacute;. &Scaron;tětce z př&iacute;rodn&iacute;ch &scaron;tětin jsou st&aacute;le považov&aacute;ny za nejkvalitněj&scaron;&iacute;, třebaže &uacute;činnost &scaron;tětců z modern&iacute;ch syntetick&yacute;ch vl&aacute;ken se neust&aacute;le zlep&scaron;uje. &Scaron;tětce lze &uacute;spě&scaron;ně použ&iacute;vat pro plochy v&scaron;ech rozměrů, i když je pravda, že pro velk&eacute; plochy stěn nebo stropu jsou efektivněj&scaron;&iacute; jin&eacute; metody nan&aacute;&scaron;en&iacute; barev.<br /> V&aacute;lečky na malov&aacute;n&iacute; pokojů<br /> <br /> Jsou ide&aacute;ln&iacute; pro nan&aacute;&scaron;en&iacute; na velk&eacute; otevřen&eacute; plochy. V&aacute;lečky se vyr&aacute;běj&iacute; z ovč&iacute; kůže (ty jsou nejlep&scaron;&iacute;) nebo ze syntetick&yacute;ch materi&aacute;lů. Vyr&aacute;běj&iacute; se v &scaron;&iacute;řk&aacute;ch od 45 cm do 2,5 cm, takže lze pro každou pr&aacute;ci vybrat ten spr&aacute;vn&yacute; v&aacute;leček.<br /> Pol&scaron;t&aacute;řky na malov&aacute;n&iacute; pokojů<br /> <br /> &Uacute;spě&scaron;ně konkuruj&iacute; v&aacute;lečkům, protože maj&iacute; velmi podobn&eacute; vlastnosti. Při n&aacute;těru s pol&scaron;t&aacute;řkem doch&aacute;z&iacute; k nejmen&scaron;&iacute;mu zneči&scaron;těn&iacute; okol&iacute; a zast&aacute;nci pol&scaron;t&aacute;řků tvrd&iacute;, že pro nan&aacute;&scaron;en&iacute; barvy jsou pol&scaron;t&aacute;řky &uacute;činněj&scaron;&iacute; než v&aacute;lečky.<br /> Stř&iacute;kačky na malov&aacute;n&iacute; pokojů<br /> <br /> Jsou velmi vhodn&eacute; pro rychl&eacute; nan&aacute;&scaron;en&iacute; barvy na velk&eacute; plochy, ale značně znečist&iacute; okol&iacute;. Nutnost v&scaron;e ostatn&iacute; pečlivě zakr&yacute;t může odradit od jejich použit&iacute;. Jsou vhodn&eacute; pro velk&eacute;, nepřeru&scaron;ovan&eacute; plochy stěn a obecně se hod&iacute; v&iacute;ce pro průmyslov&eacute; nan&aacute;&scaron;en&iacute; n&aacute;těrů.<br /> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Malíři Pardubice Thu, 25 Feb 2010 11:40:12 GMT Malování pokojů - jak malovat http://www.maliripardubice.cz/novinky/malovani-pokoju-jak-malovat/ <h2>Jak malovat - př&iacute;prava pro malov&aacute;n&iacute; pokojů</h2> <p>Mal&iacute;řsk&eacute; barvy se u n&aacute;s začaly použ&iacute;vat prakticky až po I. světov&eacute; v&aacute;lce, do t&eacute; doby se zdi přev&aacute;žně b&iacute;lily v&aacute;pnem. Při jeho ha&scaron;en&iacute; v&scaron;ak bylo možno se nebezpečně poleptat a dokonce přij&iacute;t o zrak, tak&eacute; barvit se dalo jen takov&yacute;mi pigmenty, kter&eacute; sn&aacute;&scaron;ej&iacute; jeho alkalitu. N&aacute;stup mal&iacute;řsk&yacute;ch barev znamenal v&yacute;raznou změnu. Pr&aacute;ce s nimi je totiž bezpečněj&scaron;&iacute;, jednodu&scaron;&scaron;&iacute;, daj&iacute; se barevně t&oacute;novat, chemicky nejsou agresivn&iacute; a maj&iacute; mnohem vy&scaron;&scaron;&iacute; kryc&iacute; schopnosti, takže &uacute;spě&scaron;ně překryj&iacute; i star&scaron;&iacute; tmav&eacute; n&aacute;těry. Aby se na nich nesr&aacute;žely vodn&iacute; p&aacute;ry a ne&scaron;&iacute;řily pl&iacute;sně, mus&iacute; v&scaron;ak b&yacute;t paropropustn&eacute; (stěna mus&iacute; takzvaně &ldquo;d&yacute;chat&rdquo;), malba tak&eacute; nesm&iacute; opad&aacute;vat nebo se nadměrně ot&iacute;rat a alespoň č&aacute;stečně mus&iacute; odol&aacute;vat vodě.<br /> <br /> Ve srovn&aacute;n&iacute; s ostatn&iacute;mi povrchov&yacute;mi &uacute;pravami (jako je tapetov&aacute;n&iacute; nebo obklady) m&aacute; malov&aacute;n&iacute; několik nezanedbateln&yacute;ch v&yacute;hod: nen&iacute; př&iacute;li&scaron; n&aacute;kladn&eacute;, realizace trv&aacute; krat&scaron;&iacute; dobu a ře&scaron;en&iacute; umožňuje častěj&scaron;&iacute; obměnu povrchu podle aktu&aacute;ln&iacute;ch př&aacute;n&iacute; nebo zař&iacute;zen&iacute; m&iacute;stnosti. Při sv&eacute;pomocn&eacute;m malov&aacute;n&iacute; se v&scaron;ak někdy nech&aacute;v&aacute;me zl&aacute;kat cenou a použ&iacute;v&aacute;me barvy, u nichž si později můžeme při otřen&iacute; o stěnu zab&iacute;lit oděv. Odolnost proti otěru se d&aacute; sice zv&yacute;&scaron;it př&iacute;davkem někter&yacute;ch hmot (Dekora special, kaseinov&eacute; lepidlo), snižuje se t&iacute;m v&scaron;ak paropropustnost n&aacute;těru.<br /> <br /> Modern&iacute; mal&iacute;řsk&eacute; materi&aacute;ly, kter&eacute; na na&scaron;em trhu nab&iacute;z&iacute; např. firma xxx, jsou v tomto ohledu nesporně lep&scaron;&iacute;. Kromě běžn&yacute;ch mal&iacute;řsk&yacute;ch hmot, kter&eacute; nakoup&iacute;me v tekut&eacute;m skupenstv&iacute; nebo v pr&aacute;&scaron;ku, si je můžeme připravit z plaven&eacute; kř&iacute;dy, mal&iacute;řsk&eacute; běloby a vhodn&eacute;ho pojiva (tzv. &scaron;krobov&yacute; klih)- takov&aacute; barva n&aacute;s sice vyjde levněji než &ldquo;hotov&aacute;&rdquo;, jej&iacute; v&yacute;sledn&aacute; kvalita je v&scaron;ak nevaln&aacute;. N&aacute;kladn&aacute; nen&iacute; př&iacute;prava tzv. v&aacute;penn&eacute;ho ml&eacute;ka z čist&eacute; vody a v&aacute;pna. Jeho pevn&eacute; spojen&iacute; s podkladem zaji&scaron;ťuje chemick&aacute; reakce, při n&iacute;ž se hydroxid v&aacute;penat&yacute; působen&iacute;m kysličn&iacute;ku uhličit&eacute;ho obsažen&eacute;ho ve vzduchu měn&iacute; v nerozpustn&yacute; a pevn&yacute; uhličitan v&aacute;penat&yacute;. Aplikuje se na čerstvou om&iacute;tku a nemělo by b&yacute;t kombinov&aacute;no s jin&yacute;mi mal&iacute;řsk&yacute;mi materi&aacute;ly. Pro svůj rustik&aacute;ln&iacute; vzhled se např&iacute;klad k star&yacute;m vesnick&yacute;m staven&iacute;m hod&iacute; mnohem l&eacute;pe než modern&iacute; hladk&eacute; n&aacute;těry, mimoto m&aacute; nepřekonatelnou schopnost snižovat množstv&iacute; vodn&iacute;ch par ve vlhk&yacute;ch m&iacute;stnostech.<br /> <br /> V malov&aacute;n&iacute; bytov&yacute;ch prostor se v&scaron;ak st&aacute;le v&iacute;ce prosazuj&iacute; mal&iacute;řsk&eacute; barvy se zv&yacute;&scaron;enou odolnost&iacute; proti otěru, kter&eacute; lze př&iacute;padně i om&yacute;vat. B&yacute;v&aacute; to označeno na obalech, často s poukazem na německou normu DIN 53778. Tato vy&scaron;&scaron;&iacute; odolnost ov&scaron;em znamen&aacute;, že je i obt&iacute;žněj&scaron;&iacute; barvu před dal&scaron;&iacute;m malov&aacute;n&iacute;m odstranit. Na druh&eacute; straně ale nen&iacute; nutn&eacute; tyto n&aacute;těry tak často obnovovat.<br /> <br /> CO JE CO<br /> <br /> Klihov&eacute; barvy obsahuj&iacute; &scaron;krobov&yacute; klih. Ty levněj&scaron;&iacute; v&scaron;ak po určit&eacute;m čase začnou pou&scaron;tět, ot&iacute;raj&iacute; se, klih se rozpad&aacute; na &scaron;upinky. Jsou v&scaron;ak dokonale propustn&eacute;, stěny dobře d&yacute;chaj&iacute; a tak&eacute; jsou poměrně levn&eacute;.<br /> <br /> Disperzn&iacute; barvy vynikaj&iacute; dobrou a trvalou otěruvzdornost&iacute; až omyvatelnost&iacute;. V&yacute;robce zaručuje i určitou paropropustnost, kterou dř&iacute;věj&scaron;&iacute; latexov&eacute; barvy nezaručovaly, takže se jich nemus&iacute;me proto b&aacute;t.<br /> <br /> Silik&aacute;tov&eacute; barvy se na rozd&iacute;l od předchoz&iacute;ch dvou skupin vodou ředit nesm&iacute;. Použ&iacute;v&aacute; se speci&aacute;ln&iacute; ředidlo. Jsou vhodn&eacute; na vlhk&eacute; podm&aacute;čen&eacute; stěny kostelů a star&yacute;ch nepodsklepen&yacute;ch objektů, kde nen&iacute; sanačn&iacute; om&iacute;tka.<br /> <br /> Hř&iacute;chy, jichž byste se měli vyvarovat<br /> <br /> 1. Praskliny ve zdech neretu&scaron;ujte s&aacute;drou, kter&aacute; na povrch &ldquo;vytahuje&rdquo; barvu ze spodn&iacute;ch vrstev n&aacute;těrů<br /> <br /> 2. Do mal&iacute;řsk&yacute;ch barev nepřid&aacute;vejte latexovou nebo jinou disperzn&iacute; barvu (ta než&aacute;doucně uzavře p&oacute;ry zdi)<br /> <br /> 3. Nevracejte se &scaron;tětkou nebo v&aacute;lečkem do je&scaron;tě vlhk&eacute;ho n&aacute;těru.<br /> <br /> 4. Ale hlavně při pr&aacute;ci nespěchejte - zdi vždy nechte dostatečně vyschnout.<br /> <br /> &Uacute;spěch na&scaron;eho malov&aacute;n&iacute; nez&aacute;lež&iacute; jen na použit&yacute;ch mal&iacute;řsk&yacute;ch materi&aacute;lech a na na&scaron;&iacute; zručnosti. Abychom se později nedivili (a překvapen&iacute; by to bylo rozhodně nepř&iacute;jemn&eacute;), nikdy bychom neměli podcenit předchoz&iacute; př&iacute;pravu stěn. Na nich nesm&iacute;me nechat praskliny, nevyretu&scaron;ovan&eacute; otvory po hřeb&iacute;c&iacute;ch a skob&aacute;ch, vydrolen&aacute; m&iacute;sta, zur&aacute;žen&eacute; rohy a samozřejmě ani jak&eacute;koli skvrny, kter&eacute; by mohly novou malbou &ldquo;pror&aacute;žet&rdquo;.<br /> <br /> VYROVN&Aacute;V&Aacute;ME&hellip;<br /> <br /> Stř&iacute;d&aacute;n&iacute; teplot v m&iacute;stnostech a vlhko zejm&eacute;na v zimn&iacute;ch měs&iacute;c&iacute;ch, kdy na stěn&aacute;ch kondenzuje p&aacute;ra, m&aacute; vliv na vznik mikroskopick&yacute;ch i vět&scaron;&iacute;ch trhlin a prasklin v malbě i v podkladn&iacute;m &scaron;tuku. Sv&eacute; vykonaj&iacute; i otřesy a vibrace, způsoben&eacute; j&iacute;zdou těžk&yacute;ch n&aacute;kladn&iacute;ch automobilů, tramvaj&iacute;, metra i vlaků, jimiž trp&iacute; zejm&eacute;na domy postaven&eacute; v bl&iacute;zkosti komunikac&iacute;. Praskliny někdy postihuj&iacute; i sp&aacute;ry mezi cihlami nebo tv&aacute;rnicemi.<br /> <br /> Men&scaron;&iacute; trhliny sice soudržnost stavby neohroz&iacute;, ale pod nov&yacute;m vymalov&aacute;n&iacute;m zpravidla prosv&iacute;taj&iacute; a často způsobuj&iacute; praskliny i na povrchu sebepečlivěji proveden&eacute;ho nov&eacute;ho mal&iacute;řsk&eacute;ho n&aacute;těru.<br /> <br /> Přitom pomoc je snadn&aacute;: na zeď naneseme vhodnou stěrkovac&iacute; hmotu, kter&aacute; praskliny vypln&iacute; a povrch tak sjednot&iacute;. Dř&iacute;ve se často už&iacute;vala b&iacute;l&aacute; &scaron;tukat&eacute;rsk&aacute; s&aacute;dra, dnes nach&aacute;zej&iacute; uplatněn&iacute; materi&aacute;ly na b&aacute;zi cementu (zejm&eacute;na stěrkov&eacute; tmely pro trvale vlhk&eacute; prostřed&iacute;), v&aacute;pna (vět&scaron;ina těchto hmot), nebo s&aacute;dry. Pro opravy zd&iacute; v interi&eacute;rech můžeme použ&iacute;t i stěrkovac&iacute; hmoty určen&eacute; pro retu&scaron;ov&aacute;n&iacute; spojů s&aacute;drokartonu Unif&uuml;ll, popř&iacute;padě i ostatn&iacute; vyrovn&aacute;vac&iacute; stěrky.. Pr&aacute;ce s nimi je jednodu&scaron;&scaron;&iacute; než u klasick&eacute; s&aacute;dry - hmotu podle n&aacute;vodu vsypeme do odměřen&eacute;ho množstv&iacute; vody a po stanoven&eacute; době prom&iacute;ch&aacute;me. Doba vytvrzov&aacute;n&iacute; b&yacute;v&aacute; sice del&scaron;&iacute;, stěrkovac&iacute; hmoty se v&scaron;ak mnohem l&eacute;pe zpracov&aacute;vaj&iacute;, netvoř&iacute; se na nich skvrny typick&eacute; pro s&aacute;dru, nepraskaj&iacute; a jsou pevněj&scaron;&iacute;. Drž&iacute; i na ploch&aacute;ch, takže praskliny nen&iacute; nutno nijak roz&scaron;iřovat a zdi nemus&iacute;me ani vlhčit, aby se tmel s om&iacute;tkou l&eacute;pe spojil. Po několika hodin&aacute;ch, kdy tmel zatvrdne, zeď jen srovn&aacute;me pomoc&iacute; brusn&eacute;ho pap&iacute;ru (zrněn&iacute; asi 150) nebo ostr&eacute; &scaron;pachtle. Někter&eacute; hmoty umožňuj&iacute; i vyrovn&aacute;n&iacute; povrchu v mokr&eacute;m stavu (&rdquo;rajbl&iacute;kem&rdquo; neboli hlad&iacute;tkem). Těmito hmotami lze nejen zaplnit i vět&scaron;&iacute; praskliny, ale tak&eacute; dotvarovat uražen&eacute; rohy.<br /> <br /> Pro men&scaron;&iacute; opravy slouž&iacute; akryl&aacute;tov&eacute; tmely, kter&eacute; můžeme koupit i v mal&eacute;m balen&iacute; (kel&iacute;mky již od 40 či kartu&scaron;e kolem 90 korun), popř&iacute;padě jin&eacute; hotov&eacute; tmely, na něž lze po vytvrzen&iacute; bez probl&eacute;mů nan&eacute;st mal&iacute;řsk&eacute; barvy,<br /> <br /> ČIST&Iacute;ME&hellip;<br /> <br /> Vyspravenou stěnu je před malov&aacute;n&iacute;m dobr&eacute; i mechanicky očistit. Již na&scaron;i dědečkov&eacute; už&iacute;vali stř&iacute;du několik dn&iacute; star&eacute;ho chleba, vhodněj&scaron;&iacute; je v&scaron;ak těsto vyroben&eacute; z 60 dkg mouky, 1/2 dkg bramborov&eacute;ho &scaron;krobu, 1 gramu už&iacute;vac&iacute; sody a 5 g čpavku. Těstem znečistěn&iacute; setřeme jako gumou a př&iacute;padn&eacute; žmolky odstran&iacute;me vysavačem. V obytn&yacute;ch m&iacute;stnostech, kde top&iacute;me, často vznik&aacute; než&aacute;douc&iacute; prouděn&iacute; vzduchu, kter&eacute; s sebou strh&aacute;v&aacute; prach a nečistoty. Ty ulp&iacute;vaj&iacute; na zdech a způsobuj&iacute; jejich tmavnut&iacute;. Vět&scaron;inou se daj&iacute; odstranit vysavačem, popř&iacute;padě za sucha okart&aacute;čovat čist&yacute;m kart&aacute;čem nebo setř&iacute;t čistou textili&iacute;.<br /> <br /> MYJEME&hellip;<br /> <br /> Om&yacute;v&aacute;n&iacute; stěn houbou lze doporučit jen u v&aacute;penn&yacute;ch n&aacute;těrů a u někter&yacute;ch nov&yacute;ch omyvateln&yacute;ch mal&iacute;řsk&yacute;ch materi&aacute;lů. To plat&iacute; i pro kuchyně s plynov&yacute;mi spor&aacute;ky, kde zplodiny hořen&iacute; - drobn&eacute; saze - jsou mastn&eacute;. Zde bychom s chlebovou stř&iacute;dou ani těstem neuspěli. V hork&eacute; vodě rozpust&iacute;me tzv. mazlav&eacute; m&yacute;dlo (asi 1 kg na 6-10 l vody), rozpou&scaron;těn&iacute; můžeme urychlit m&iacute;ch&aacute;n&iacute;m - např. pomoc&iacute; elektrick&eacute; vrtačky s vhodn&yacute;m m&iacute;chadlem. Pro men&scaron;&iacute; plochy vystač&iacute;me s běžn&yacute;m b&iacute;l&yacute;m prac&iacute;m m&yacute;dlem nebo m&yacute;dlov&yacute;mi vločkami, kter&eacute; nastrouh&aacute;me na hrub&scaron;&iacute;m struhadle a nech&aacute;me rozpustit v tepl&eacute; vodě. M&yacute;dlov&yacute; roztok na zdi nan&aacute;&scaron;&iacute;me vět&scaron;&iacute; mal&iacute;řskou &scaron;tětkou. Pokud nejsme s v&yacute;sledkem spokojeni, myjeme je&scaron;tě jednou, ov&scaron;em zeď mus&iacute; b&yacute;t dokonale such&aacute;. Lep&scaron;&iacute; je použ&iacute;t roztok prostředku pro neutralizaci čerstv&yacute;ch om&iacute;tek a odstraněn&iacute; dehtov&yacute;ch i jin&yacute;ch skvrn na. Jin&yacute;m ře&scaron;en&iacute;m je nanesen&iacute; někter&yacute;ch penetračn&iacute;ch roztoků, kter&eacute; mastnotu a nečistoty sice neodstran&iacute;, ale od barev je izoluj&iacute; a umožňuj&iacute; jejich překryt&iacute; mal&iacute;řsk&yacute;mi barvami. V kuchyn&iacute;ch ov&scaron;em nejde jen o viditelnou &scaron;p&iacute;nu, protože v tenk&eacute; vrstvě mastn&yacute;ch usazenin se rozmnožuj&iacute; než&aacute;douc&iacute; mikrooorganismy.<br /> <br /> &Scaron;KR&Aacute;BEME&hellip;<br /> <br /> U n&aacute;těrů star&yacute;ch či proveden&yacute;ch levněj&scaron;&iacute;mi materi&aacute;ly doch&aacute;z&iacute; při om&yacute;v&aacute;n&iacute; k poklesu soudržnosti malby - jestliže po navlhčen&iacute; na n&iacute; nask&aacute;čou puch&yacute;ře či dokonce opad&aacute;v&aacute;, znamen&aacute; to, že zdi mus&iacute;me o&scaron;kr&aacute;bat. T&aacute;ž nutnost nast&aacute;v&aacute; je-li počet nanesen&yacute;ch vrstev star&yacute;ch n&aacute;těrů vy&scaron;&scaron;&iacute;. &Scaron;kr&aacute;b&aacute;n&iacute; prov&aacute;d&iacute;me krat&scaron;&iacute; nepružnou tzv. lak&yacute;rnickou &scaron;pachtl&iacute;, kterou odstraňujeme starou malbu z dostatečně provlhčen&eacute; zdi. Na podlahu rozlož&iacute;me několik vrstev novin, kter&eacute; ze spadl&yacute;ch &ldquo;&scaron;pon&rdquo; vysaj&iacute; vodu. Vlhk&eacute; noviny s t&iacute;mto odpadem pak snadno zarolujeme a zlikvidujeme. Zdi prohl&eacute;dneme a retu&scaron;ujeme - v m&iacute;stech, kde jsme omylem rohem &scaron;pachtle vytvořili než&aacute;douc&iacute; r&yacute;hu, naneseme retu&scaron;ovac&iacute; tmel.<br /> <br /> A OPRAVUJEME URAŽEN&Eacute; ROHY&hellip;<br /> <br /> Zeď je teď čist&aacute; a vysp&aacute;rovan&aacute;, ale ouha, tu a tam jsou jej&iacute; rohy otlučen&eacute; nebo uražen&eacute;. Připraven&yacute; stěrkov&yacute; tmel naneseme na postiženou zeď do bl&iacute;zkosti rohu. &Scaron;ir&scaron;&iacute; &scaron;pachtl&iacute; nebo zednickou lž&iacute;c&iacute; ho rozhrneme po plo&scaron;e tak, aby přesahoval &ldquo;za roh&rdquo;. Pak jej z druh&eacute; strany rozhrneme &ldquo;do ztracena&rdquo;. Operaci několikr&aacute;t opakujeme. Jinou možnost&iacute; je použ&iacute;t tzv. &uacute;hlov&yacute; rajbl&iacute;k. Roh se d&aacute; tak&eacute; opravit tak, že ke zdi přitiskneme vhodnou desku nejl&eacute;pe z plastu a tmel k n&iacute; přihrneme &scaron;pachtl&iacute;. Desku odejmeme a stěrkov&yacute; tmel po vytvrzen&iacute; vyretu&scaron;ujeme brusn&yacute;m pap&iacute;rem.<br /> <br /> Teprve pak můžeme zač&iacute;t malovat.</p> <p>&nbsp;</p> Malíři Pardubice Wed, 10 Feb 2010 10:36:15 GMT Malíři pokojů - malování pokojů http://www.maliripardubice.cz/novinky/maliri-pokoju-malovani-pokoju/ <h2>Malíři pokojů - malování pokojů</h2> <p style="text-align: justify;">Pokud si chceme vymalovat pokoj či cel&yacute; byt, nemus&iacute;me ihned sahat do peněženky a volat si specialistu. S trochou snahy a &scaron;ikovnosti malov&aacute;n&iacute; pokojů může b&yacute;t činnost&iacute; př&iacute;jemnou, jednoduchou a časově nen&aacute;ročnou. N&iacute;že uv&aacute;d&iacute;m několik tipů, jak k malov&aacute;n&iacute; přistoupit.<br /> <br /> V&yacute;bava pro malov&aacute;n&iacute;: vět&scaron;&iacute; množstv&iacute; f&oacute;lie, maskovac&iacute; p&aacute;ska, &scaron;tětce, v&aacute;leček, barva, &scaron;ir&scaron;&iacute; n&aacute;doba na barvu<br /> <br /> 1. Cel&yacute; n&aacute;bytek přesuneme do středu pokoje a t&iacute;m si vytvoř&iacute;me dostatečn&eacute; m&iacute;sto pro pr&aacute;ci, takže malovan&eacute; stěny budou bezprobl&eacute;mově dostupn&eacute;. N&aacute;bytek přikryjeme f&oacute;li&iacute;, př&iacute;padně upevn&iacute;me ji p&aacute;skou, kterou tak&eacute; oblep&iacute;me m&iacute;sta, kter&eacute; nechceme malovat.<br /> <br /> 2. Malov&aacute;n&iacute; bychom měli zač&iacute;t od v&scaron;ech hůře dostupn&yacute;ch m&iacute;st a různ&yacute;ch okrajů. &Scaron;tětcem s barvou přet&aacute;hneme v&scaron;echny m&iacute;sta, kam se v&aacute;leček nedostane, rohy či m&iacute;sta kolem dveř&iacute; a oken.<br /> <br /> 3. Malov&aacute;n&iacute; pokoje bychom měli zač&iacute;t od stropu. Pro strop se hod&iacute; sp&iacute;&scaron;e matněj&scaron;&iacute; odst&iacute;n barvy (b&iacute;l&aacute; a vůbec světl&eacute; barvy opticky m&iacute;stnost zvy&scaron;uj&iacute;). Prvn&iacute; vrstvu na stropech malujeme kolmo ke stěně s oknem, druhou vrstvu rovnoběžně. Pokud m&aacute;me v m&iacute;stnosti v&iacute;ce oken, tak rozhoduje to, kter&eacute; d&aacute;v&aacute; nejv&iacute;ce světla. Po vymalov&aacute;n&iacute; stropu, malujeme stěny, ale vždy bychom měli udělat najednou jednu celou stěnu a nepřeru&scaron;ovat malov&aacute;n&iacute; např&iacute;klad v polovině.<br /> <br /> 4. Stěny se nejl&eacute;pe maluj&iacute; v&aacute;lečkem. Po nas&aacute;knut&iacute; barvou ale mus&iacute;me přejet v&aacute;lečkem několikr&aacute;t po mř&iacute;žce, abychom ho zbavili nadbytečn&eacute; barvy, kter&aacute; by n&aacute;m mohla po stěn&aacute;ch st&eacute;kat.<br /> <br /> 5. Pro lehč&iacute; pr&aacute;ci je dobr&eacute; m&iacute;t n&aacute;stavec na v&aacute;leček. Malujeme vždy shora dolů a raději pomalu, aby n&aacute;m nestř&iacute;kala při malov&aacute;n&iacute; barva nebo aby nest&eacute;kala zbytečně dolů. Barvu nan&aacute;&scaron;&iacute;me m&iacute;rně překr&yacute;vaj&iacute;c&iacute;mi se pruhy. Pro prav&aacute;ky je pohodlněj&scaron;&iacute; malovat zprava doleva, pro lev&aacute;ky obr&aacute;ceně.</p> Malíři Pardubice Wed, 10 Feb 2010 10:22:32 GMT Malíři pokojů - štukování bytu http://www.maliripardubice.cz/novinky/maliri-pokoju-stukovani-bytu/ <h2>Mal&iacute;ři pokojů - &scaron;tukov&aacute;n&iacute; bytu</h2> <p style="text-align: justify;">Byt, do kter&eacute;ho jsem se nastěhoval, byl cel&yacute; vytapetov&aacute;n hrozn&yacute;mi tapetami, dost poničen&yacute;mi. Prvn&iacute;m krokem tedy bylo tapety sejmout. To jde celkem lehce po jejich namočen&iacute; pomoc&iacute; &scaron;tětky. Pak jdou trhat ve velk&yacute;ch kusech, někde je nutno pomoci si &scaron;pachtl&iacute;. Jednu m&iacute;stnost (kuchyni) jsem zkusil ne&scaron;tukovat, jen zas&aacute;drovat d&iacute;ry, a pak rovnou vymalovat. Nedoporučuji. Panel je př&iacute;li&scaron; hladk&yacute; a jakoby mastn&yacute;. Je zn&aacute;t každ&yacute; tah &scaron;tětkou a malba &scaron;patně drž&iacute;. Přesto se mi to celkem podařilo. Ob&yacute;v&aacute;k a chodbu jsem už rad&scaron;i klasicky &scaron;tukoval. Postup: Protože v na&scaron;em městě byla sl&eacute;v&aacute;rna, tradovalo se, že do &scaron;tuku je vhodn&yacute; sl&eacute;v&aacute;rensk&yacute; p&iacute;sek, kter&yacute; tam jako odpad byl k dispozici. Tento p&iacute;sek je ale tmav&yacute; a těžko se pak takov&aacute; zeď b&iacute;l&iacute;. Doporučuji každop&aacute;dně koupit už hotovou suchou maltovou směs. Na ob&yacute;v&aacute;k a chodbu stačilo 2,5 pytle po 40 kg. &Scaron;tuk se rozm&iacute;ch&aacute; s vodou ve kbel&iacute;ku na řid&scaron;&iacute; směs, aby nest&eacute;kala. Z vlastn&iacute; zku&scaron;enosti v&iacute;m, že s maltou je nutno pracovat v gumov&yacute;ch rukavic&iacute;ch, protože obsahuje v&aacute;pno. J&aacute; jsem pracoval bez rukavic a za tři dni jsem měl ruce do krve. A nemus&iacute;m asi zdůrazňovat, jak je pak př&iacute;jemn&eacute; takov&eacute; ruce znovu namočit do malty. Zeď je třeba předem navlhčit pomoc&iacute; &scaron;tětky. Men&scaron;&iacute; množstv&iacute; malty se zednickou lž&iacute;c&iacute; d&aacute; na vět&scaron;&iacute; novodurov&eacute; hlad&iacute;tko a pokud možno jedn&iacute;m tahem se nanese na zeď. Nan&aacute;&scaron;&iacute; se odspodu nahoru v tenk&eacute; vrstvě, jen několik m&aacute;lo milimetrů tlust&eacute;. Na norm&aacute;ln&iacute; zdi by pak hned n&aacute;sledovalo vyhlazen&iacute;. Tady je ale nutno určit&yacute; čas počkat, minim&aacute;lně půl hodiny. Panel je totiž př&iacute;li&scaron; hladk&yacute; a nanesen&aacute; vrstva by se strhla. Dobu zasych&aacute;n&iacute; je nutno vyzkou&scaron;et, pokud vyschne př&iacute;li&scaron;, velice &scaron;patně se hlad&iacute; a je to pak i vidět. Hlazen&iacute; se prov&aacute;d&iacute; pomoc&iacute; plstěn&eacute;ho hlad&iacute;tka. To namoč&iacute;me do vody, a mokr&yacute;m vyhlazujeme kruhov&yacute;mi pohyby. Je nutno db&aacute;t na to, aby se nanesen&aacute; vrstva nestrhla. To se ale určitě stane. Pak je nutno opět nechat zaschnout, nan&eacute;st men&scaron;&iacute; množstv&iacute; malty (třeba pomoc&iacute; stěrky), a hlazen&iacute; opakovat. Je to ale už mnohem obt&iacute;žněj&scaron;&iacute; a b&yacute;v&aacute; to na hotov&eacute; zdi i vidět. V krajn&iacute;m př&iacute;padě je nutno nanesen&iacute; malty opakovat. Zač&iacute;nat je třeba tam, kde to nebude př&iacute;li&scaron; vidět (třeba za n&aacute;bytkem). Praxe se z&iacute;sk&aacute; poměrně rychle. &Scaron;tukov&aacute;n&iacute; norm&aacute;lně om&iacute;tnut&eacute; zdi je mnohem jednodu&scaron;&scaron;&iacute;, než &scaron;tukov&aacute;n&iacute; panelu. Hotovou zeď nech&aacute;me důkladně vyschnout, a pak 3x vyb&iacute;l&iacute;me Primalexem, nebo podobn&yacute;m n&aacute;těrem. Nesm&iacute; n&aacute;s překvapit, že zeď je po vymalov&aacute;n&iacute; skvrnit&aacute; a v&scaron;echno prosv&iacute;t&aacute;. Vysych&aacute;n&iacute; trv&aacute; i několik dn&iacute;, ale pak je zeď kr&aacute;sně b&iacute;l&aacute; a hladk&aacute;. A pak už zb&yacute;v&aacute; jen uklidit zbytky malty z podlahy, několikr&aacute;t (mnohokr&aacute;t) vydrhnout podlahu, a můžeme zač&iacute;t stěhovat.</p> Malíři Pardubice Wed, 10 Feb 2010 10:14:37 GMT Malíři - Vlhkost ve starých objektech http://www.maliripardubice.cz/novinky/vlhkost-ve-starych-objektech/ <h2>Mal&iacute;ři - Vlhkost ve star&yacute;ch objektech</h2> <p style="text-align: justify;">Na om&iacute;tce dostatečně nevětran&yacute;ch m&iacute;stnost&iacute; se můžou objevit stopy pl&iacute;sně. Vždy je třeba posoudit, o jakou stěnu se jedn&aacute;, z jak&eacute;ho je materi&aacute;lu a je-li zatěžov&aacute;na tepelně a vlhkostně. Pokud se jedn&aacute; o konstrukci, kter&aacute; je z jedn&eacute; strany ochlazov&aacute;na a z druh&eacute; strany je př&iacute;stup tepl&eacute;ho a vlhk&eacute;ho vzduchu, nepomůže odstraněn&iacute; malby ani om&iacute;tky, protože ta nen&iacute; př&iacute;činou. Takov&yacute; př&iacute;pad lze ře&scaron;it pouze dodatečn&yacute;m tepeln&yacute;m izolov&aacute;n&iacute;m. Po odstraněn&iacute; př&iacute;činy stač&iacute; stěny zasažen&eacute; pl&iacute;sn&iacute; nechat důkladně vyschnout, použ&iacute;t Savo proti pl&iacute;sni a zvolit vrchn&iacute; n&aacute;těr, např. Primalex Fungicidn&iacute; penetraci a n&aacute;těr Primalex Mykostop &ndash; materi&aacute;ly, kter&eacute; obsahuj&iacute; př&iacute;pravky omezuj&iacute;c&iacute; &scaron;&iacute;řen&iacute; hub a pl&iacute;sn&iacute;. Zdivo nevyt&aacute;pěn&eacute;ho objektu, jak&yacute;m jsou např&iacute;klad chaty či chalupy, je nadměrně zatěžov&aacute;no různ&yacute;mi druhy vlhkosti &ndash; kondenzovanou, vzl&iacute;naj&iacute;c&iacute; a je&scaron;tě v zimě kombinaci s promrz&aacute;n&iacute;m. Pro takov&eacute; zat&iacute;žen&iacute; je vhodn&yacute; n&aacute;těr Primalex Silika &ndash; fas&aacute;dn&iacute; silik&aacute;tov&aacute; barva, kter&aacute; m&aacute; atest i pro použit&iacute; v interi&eacute;ru (použ&iacute;v&aacute; se i v interi&eacute;rech historick&yacute;ch objektů &ndash; kostely, v&yacute;stavn&iacute; s&iacute;ně apod.). Barva m&aacute; vynikaj&iacute;c&iacute; paropropustnost a současně pevnost a př&iacute;držnost. Před jej&iacute;m použt&iacute;m je nutno star&eacute; malby dokonale odstranit, neboť ji nen&iacute; možn&eacute; aplikovat na jin&eacute; druhy n&aacute;těru. Před n&aacute;těrem je nutno penetrovat Primalex Silik&aacute;tovou penetrac&iacute;.</p> Malíři Pardubice Tue, 09 Feb 2010 09:31:12 GMT Malíři - Skvrny od vytopení http://www.maliripardubice.cz/novinky/maliri-skvrny-od-vytopeni/ <h2>Skvrny od vytopen&iacute;</h2> <p style="text-align: justify;">Skvrny kolem zat&eacute;kaj&iacute;c&iacute;ch kom&iacute;nů, od vody pros&aacute;kl&eacute; ze třech nebo vy&scaron;&scaron;&iacute;ho patra apod. je vhodn&eacute; přetř&iacute;t po cel&eacute; plo&scaron;e Primalexem Hloubkovou penetrac&iacute;, a n&aacute;sledně speci&aacute;ln&iacute;m n&aacute;těrem na překr&yacute;v&aacute;n&iacute; a izolaci skvrn Primalexem Primer. Po jeho zaschnut&iacute; je aplikov&aacute;n n&aacute;těr Primalex Procolor 2.</p> Malíři Pardubice Tue, 09 Feb 2010 09:29:18 GMT Malíři - Rekonstrukce http://www.maliripardubice.cz/novinky/maliri-rekonstrukce/ <h2>Mal&iacute;ři - Rekonstrukce</h2> <p style="text-align: justify;"><strong>Star&eacute; byty </strong><br /> Pokud nen&iacute; zřejm&eacute;, zda byly stěny bytu &scaron;kr&aacute;b&aacute;ny, je vhodn&eacute; stěnu zkusit navlhčit. Pokud m&aacute; malba tendenci k odlupov&aacute;n&iacute;, je l&eacute;pe předej&iacute;t pozděj&scaron;&iacute;m komplikac&iacute;m a st&aacute;vaj&iacute;c&iacute; malbu ř&aacute;dně namočit a se&scaron;krabat. Po se&scaron;krab&aacute;n&iacute; malby se doporučuje vždy stěny om&yacute;t vlažnou vodou se sapon&aacute;tem. Po zaschnut&iacute; je třeba nan&eacute;st penetraci, konkr&eacute;tně Primalex Hloubkovou penetraci. Při jej&iacute;m nan&aacute;&scaron;en&iacute; je nutn&eacute; db&aacute;t, aby nedoch&aacute;zelo k jej&iacute;mu vsakov&aacute;n&iacute;. Po zaschnut&iacute; se nan&aacute;&scaron;&iacute; pro b&iacute;l&eacute; ře&scaron;en&iacute; Primalex Plus, pro barevn&eacute; Primalex Procolor 0. <br /> <br /> <strong>Malov&aacute;n&iacute; neudržovan&eacute;ho bytu</strong><br /> Kde se dlouho nemalovalo, budou stěny značně zapr&aacute;&scaron;en&eacute; a mastn&eacute;. Osvědčen&yacute; způsob př&iacute;pravy takov&eacute;ho podkladu k malov&aacute;n&iacute; je n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute;: do vlažn&eacute; vody se přid&aacute; trochu sapon&aacute;tu a tento roztok se mal&iacute;řskou &scaron;tětkou krouživ&yacute;mi pohyby nan&aacute;&scaron;&iacute; na stěnu. Působen&iacute;m tepl&eacute; vody ve spojen&iacute; se sapon&aacute;tem doch&aacute;z&iacute; k rozm&aacute;čen&iacute; om&yacute;van&eacute;ho podkladu, kter&yacute; bude zůst&aacute;vat na &scaron;tětce. &Scaron;tětka se vždy s touto rozmytou malbou mus&iacute; odstř&iacute;knout, a proto je nutn&eacute; dobře podlahu zakr&yacute;t mal&iacute;řskou f&oacute;li&iacute; a posypat dřevěn&yacute;mi pilinami, kter&eacute; absorbuj&iacute; omyt&eacute; malby. Po omyt&iacute; je nutn&eacute; nechat stěnu oschnout, a pak natř&iacute;t v&yacute;robkem Primalex Hloubkov&aacute; penetrace. Takto bude stěna ide&aacute;lně připravena na dal&scaron;&iacute; malov&aacute;n&iacute;. Vrchn&iacute; n&aacute;těr doporučuj&iacute; odborn&iacute;ci prov&eacute;st v&yacute;robkem Primalex Polar (pro b&iacute;l&eacute; ře&scaron;en&iacute;) nebo v&yacute;robkem Primalex Procolor (barevn&eacute; ře&scaron;en&iacute;). <br /> <br /> <strong>Odstraněn&iacute; než&aacute;douc&iacute;ch pachů </strong><br /> Někdy jsou stěny bytů pros&aacute;kl&eacute; pachem po předch&aacute;zej&iacute;c&iacute;ch n&aacute;jemn&iacute;c&iacute;ch, patrn&yacute;m i po se&scaron;kr&aacute;b&aacute;n&iacute; n&aacute;těru až na &scaron;tuk. Vy&scaron;&scaron;&iacute; intenzita z&aacute;pachu je způsobov&aacute;na vlhkost&iacute; ve zdech. V tom př&iacute;padě je třeba se&scaron;kr&aacute;bat om&iacute;tku až na &scaron;tuk, vyspravit ji v&yacute;robkem Primalex &Scaron;tukov&aacute; om&iacute;tka, a potom přetř&iacute;t v&aacute;pnem na b&iacute;len&iacute;. Takto o&scaron;etřen&eacute; m&iacute;stnosti se musej&iacute; nejen dobře vyt&aacute;pět, ale hlavně intenzivně větrat. Po ř&aacute;dn&eacute;m vysu&scaron;en&iacute; lze opět použ&iacute;t Primalex Univerz&aacute;ln&iacute; penetraci a po jej&iacute;m zaschnut&iacute; Primalex Polar či Primalex Procolor. <br /> <br /> <strong>Mastn&aacute; m&iacute;sta </strong><br /> M&iacute;sta potř&iacute;sněn&aacute; mastnotou (např. kolem spor&aacute;ků) je nutn&eacute; důkladně om&yacute;t teplou vodou se sapon&aacute;tem. Po vyschnut&iacute; použ&iacute;t z&aacute;kladn&iacute; n&aacute;těr Primalex Primer, kter&yacute; vynik&aacute; vysokou přilnavost&iacute; k podkladu. N&aacute;těr nan&aacute;&scaron;et ve dvou vrstv&aacute;ch v&aacute;lečkem bez ředěn&iacute;, vždy po dokonal&eacute;m vyschnut&iacute;, a takto připraven&yacute; podklad přet&iacute;rat libovoln&yacute;m mal&iacute;řsk&yacute;m n&aacute;těrem. <br /> <br /> <strong>Panelov&eacute; domy </strong><br /> V nekvalitn&iacute;ch om&iacute;tk&aacute;ch v panelov&yacute;ch domech jsou často po o&scaron;kr&aacute;b&aacute;n&iacute; star&yacute;ch n&aacute;těrů drobn&eacute; d&iacute;rky velikosti cca 1 mm. Pokud je om&iacute;tka hladk&aacute;, doporučuje se pouze pře&scaron;tukovat nebo vyplnit akryl&aacute;tov&yacute;m tmelem. Pokud je om&iacute;tka hrub&scaron;&iacute;, je třeba ji vyplnit &scaron;tukovou om&iacute;tkou. V obou př&iacute;padech po zaschnut&iacute; vyplňuj&iacute;c&iacute; hmoty je nutn&eacute; vyrovnat savost podkladu penetrac&iacute; a až pot&eacute; vymalovat. V někter&yacute;ch panelov&yacute;ch domech byly lepeny tapety př&iacute;mo na panel bez jak&eacute;koliv om&iacute;tky a po odstraněn&iacute; tapet je panel p&oacute;rovit&yacute;. Nejvhodněj&scaron;&iacute; je použ&iacute;t s&aacute;drov&eacute; om&iacute;tky, kter&eacute; maj&iacute; malou hmotnost, kvalitn&iacute; hladk&yacute; povrch a lze je malovat brzy po zaschnut&iacute;. Na vyschl&yacute; a oči&scaron;těn&yacute; povrch se aplikuje Primalex Univerz&aacute;ln&iacute; penetrace, a pak se nanese malba. Pro b&iacute;lou malbu se vol&iacute; Primalex Polar nebo Plus a pro světl&eacute; barevn&eacute; t&oacute;ny Primalex Bonus obarven&yacute; Primalex Tekut&eacute; t&oacute;novac&iacute; barvou či př&iacute;mo obarven&yacute;m n&aacute;těrem Primalex Bonus color. Nejkvalitněj&scaron;&iacute;ho barevn&eacute;ho povrchu se doc&iacute;l&iacute; použit&iacute;m Primalex Procolor &ndash; obarviteln&eacute;ho b&aacute;zov&eacute;ho syst&eacute;mu v Kolorovac&iacute;ch centrech po cel&eacute; ČR. Někter&eacute; panelov&eacute; kuchyně byly s&eacute;riově vybavov&aacute;ny tapetami, kter&eacute; byly lepeny na hladk&yacute; olejov&yacute; povrch, nanesen&yacute; př&iacute;mo na panel. Na takov&eacute;to povrchy je ide&aacute;ln&iacute; Primalex Primer, barva, kter&aacute; m&aacute; ide&aacute;ln&iacute; př&iacute;držnost jak ke klasick&yacute;m povrchům stěn, tak i k umakartov&yacute;m j&aacute;drům a podobně. Tato barva m&aacute; ide&aacute;ln&iacute; kryc&iacute; a izolačn&iacute; schopnosti &ndash; nepropust&iacute; na povrch z podkladu různ&eacute; skvrny. Tuto malbu lze pak n&aacute;sledně přet&iacute;rat běžn&yacute;mi n&aacute;těry Primalex.</p> Malíři Pardubice Tue, 09 Feb 2010 09:27:12 GMT Malíři - Malování sádrokartonu http://www.maliripardubice.cz/novinky/maliri-malovani-sadrokartonu/ <h2>Mal&iacute;ři - Malov&aacute;n&iacute; S&aacute;drokartonu</h2> <p style="text-align: justify;">Na nov&eacute; s&aacute;drokartonov&eacute; stěny nebo stropy v novostavb&aacute;ch se použ&iacute;v&aacute; Primalex Hloubkov&aacute; penetrace. Je tvořena mikrodisperz&iacute;, kter&aacute; l&eacute;pe prostupuje, neboť s&aacute;drokarton je materi&aacute;l sp&iacute;&scaron;e nesav&yacute;. Před prvn&iacute;m n&aacute;těrem je dobr&eacute; vždy karton kvalitně propenetrovat až na s&aacute;dru, aby do&scaron;lo k je&scaron;tě lep&scaron;&iacute;mu propojen&iacute; a zpevněn&iacute; povrchu. Je to i př&iacute;prava podkladu do budoucna pro př&iacute;padn&eacute; odstraňov&aacute;n&iacute; star&yacute;ch n&aacute;těrů. Při odstraňov&aacute;n&iacute; star&yacute;ch n&aacute;těrů je u nenapenetrovan&yacute;ch povrchů vysok&eacute; riziko po&scaron;kozen&iacute; povrchu s&aacute;drokartonů. Doporučen&aacute; doba vyzr&aacute;v&aacute;n&iacute; s&aacute;drokartonov&yacute;ch povrchů je minim&aacute;lně 4 t&yacute;dny při 20 &deg;C před jejich nat&iacute;r&aacute;n&iacute;m penetrac&iacute; nebo mal&iacute;řsk&yacute;mi barvami. Pokud jsou u &scaron;tukov&eacute; om&iacute;tky drobn&eacute; praskliny, lze kombinovat n&aacute;těr v&aacute;penn&yacute;m ml&eacute;kem, potom hloubkovou penetrac&iacute; a nakonec použ&iacute;t Primalex Polar nebo Primalex Karton. Takov&eacute; ře&scaron;en&iacute; je vět&scaron;inou dočasn&eacute; a trhlinky se mohou znovu objevit. Lep&scaron;&iacute; je postup, kdy je podklad natřen př&iacute;mo hloubkovou penetrac&iacute; a po jej&iacute;m zaschnut&iacute; je použit Primalex Plastik. Prvn&iacute; n&aacute;těr se prov&aacute;d&iacute; s naředěn&iacute;m dle n&aacute;vodu, druh&yacute; je neředěn&yacute; a vytvoř&iacute; plastick&yacute; povrch.</p> Malíři Pardubice Tue, 09 Feb 2010 09:23:38 GMT